สพป.อำนาจเจริญ ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการและดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อรองรับงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ตลอดจนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2566 จุดเน้น 5 จุดเน้น และนโยบายของ สพฐ. ปี 2566 และกลยุทธ์ของ สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02BJk8Ts4yRgyypLfZQPaL1vxkuX7GJmUzDVTZmBe7u8MGnr5jVJDT61u2dsgpH1twl