มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย