สพป.อำนาจเจริญ จัดชี้แจงคณะกรรมการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงคณะกรรมการในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รายงานผลประเมินตนเองของสถานศึกษา รวมถึงแนวการจัดทำสรุปผลข้อมูลจากผลการสังเคราะห์ฯ ให้การสังเคราะห์ครอบคลุมตามการประเมินและหลักการ วิธีการของคู่มือการสังเคราะห์ที่กำหนด ให้ผลการสังเคราะห์มีความถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำไปสรุปและรายงานผล ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องทราบ