สพป.อำนาจเจริญ จัดชี้แจงคณะกรรมการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564