การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

********************************

-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)

-กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต

-กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต

-กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) ระดับประถมศึกษา

-กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) ระดับมัธยมศึกษา