โครงการค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการค่ายชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อฝึกอบรมนักเรียนแกนนำได้ตระหนักรู้ มีเป้าหมายชีวิต รับผิดชอบต่อสังคมและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น แนะแนวทางให้นักเรียนรู้จักตัดสินใจ ควบคุมอารมณ์ตนเองและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการรับฟังแยกแยะข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล เพื่อป้องกันตัวเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด รวมถึงสามารถสื่อสารมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอนุบาลลือ (ชุมชนเปือยหัวดง) จำนวน 100 คน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02fV9gT7pPbh8CNcR4JHiYmMt1vTNERitcoyixtFJMFfiHkaU5y6qwsrNMxA7nFFpSl