สพป.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมตามโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในด้านการขับเคลื่อนการนำผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและการวัดและประเมินชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การรายการผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0q5FRAKpxHWaZP9pbDKm1jpn4Rs4qtnH4PA5PECUAYTV3FoDBxi5oRXoJod1T3V5ql