สพป.อำนาจเจริญ ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่สถานศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา เป็นการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0GpavBiDTgzb9ch3LrQWfcs4csZTs8yQ5ZCT6xVXyMdSDqjXt4MxgKkyxGiS2Fu1Kl