สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ การรายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน การรายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน การรายงานการคัดกรองนักเรียน การบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียน ตลอดจนการรายงานข้อมูลของนักเรียนในสังกัด ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนสามารถบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ทันสมัย และสามารถรายงานผลได้ทันท่วงที นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือครบทุกคน เสริมสร้างให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของตน โดยช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอหัวตะพาน และช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอชานุมาน


รูปเพิ่มเติม https://web.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0fca27Zfeqor49oCzC9dP5nGwAKkmMWoLreML697gg7Enr4bcmBdJcL6ZEHniE9rdl