สพป.อำนาจเจริญ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ก้าวท้าใจในสถานศึกษา”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ภายใต้แคมเปญ “ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้มีการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ “ก้าวท้าใจ” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถกำกับติดตาม/ประเมินความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ และ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น 285 โรงเรียน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0RWUPB2Yv2t167VJrf1zuYXUWBX3qwHqd97oenRMHeAhi4HqXvWq3425KNLBb6tVPl