รับนโยบายพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข