สพป.อำนาจเจริญ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Voov Meeting