สพป.อำนาจเจริญ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Voov Meeting

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมาย นายสุทธินาถ ทานนท์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เกี่ยวกับระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC), ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G Code), 4. ระบบข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง B-OBEC, 5. ระบบสารสนเทศทางการศึกษา EMIS โดยเป็นการประชุม Online ผ่านระบบ Voov Meeting

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2042347842640268