ประชุมสรรหาและเลือกกรรมการ กตปน. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ