ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนายอุดร อุทาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง