ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีประเด็นเสนอที่ประชุมทราบ ได้แก่ 1. รายงานการดำเนินงานกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. การเก็บรักษาเงิน และการนำฝากเงินกับธนาคาร รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2. การจัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มีนาคม 2565 3. การรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ 1. คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2564 2. พิจารณาเห็นชอบติดตามลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค., ช.พ.ส.รายไตรมาส ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1964804263727960