ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และกำหนดแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และกำหนดแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย เพื่อร่วมหารือแนวทางส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาปรับปรุงบริเวณโรงเรียน อาคาร สถานที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน และปลอดภัยจากภัยต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1964052240469829