ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ และกำหนดแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย