การลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ