ก.ต.ป.น. สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และนายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ณ หัองประชุม 3 สพป. อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1911121999096187