พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดด้วย Robotics & Coding”