ประชุมรับฟังคำชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและเมินผลแห่งชาติ eMENSCR