ประชุมรับฟังคำชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

.
facebook สพป.อำนาจเจริญ https://www.facebook.com/amnatedpage/