ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565