ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมจากกลุ่มต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ควรจะได้รับ พร้อมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1878570275684693