ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ หลักสูตร “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS & MIS ด้วยแพลตฟอร์ม” และหลักสูตร “การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้” โดยการจัดอบรม 2 แบบ คือ
1. แบบออนไลน์ จัดอบรมฟรี สัปดาห์ละครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง

2. แบบออฟไลน์ 1 วัน มีค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามปฏิทินจัดอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เลขาธิการสมาพันธ์ฯ ผ่าน Line OA
หรือแอดไลน์ ID : yooth2624