พิธีเปิดการอบรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ปีการศึกษา พ.ศ. 2564