ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565) และจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565) และจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานบริหารการศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” จึงดำเนินการทบทวนโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ