ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565) และจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565