โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ สร้างความเข้าใจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มายุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1851418931733161