โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ