ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Voov และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในโรงเรียน คุณค่าของพระพุทธศาสนาต่อการดำเนินชีวิตของครูและนักเรียน” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด นำหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1823612674513787