ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 และร่วมลงนาม MOU ห้องเรียนอาชีพ