ประชุมชี้แจงแนวทางการสอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2564