ประชุมชี้แจงแนวทางการสอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสอบประวัติผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนได้รับสวัสดิการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยจัดสรรให้กับนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น มีฐานะยากจน  ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  จำนวน 20 คน จาก 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1817916001750121