ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)