กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 ณโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวจนก่อเกิดความรู้ความเข้าใจ นำความรู้จากกิจกรรมไปสู่การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตในหลักของวิทยาศาสตร์ ที่สามารถหาเหตุผลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรอบตัว