คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านหินขัน ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้โรงเรียนได้มีแนวทางจัดการและแก้ไขปัญหาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ