โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 นายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของคุณครู ตลอดจนการเรียนรู้อย่างมีความสุข การปฏิบัติตนที่ดี ดำเนินชีวิตในสังคมให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพของตนเองและอยู่อย่างมีความสุข โดยทีมสภานักเรียน นำนักเรียนมอบพานไหว้ครูและกรวยดอกไม้ ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู