รายละเรายละเอียด ราคากลาง TOR และ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รายละเ

รายละเอียด ราคากลาง TOR และ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566