สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “6 สัปดาห์ประขาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จังหวัดอำนาจเจริญ