สพป.อำนาจเจริญ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนของกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อ 1. สร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 2. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับบริบทสำคัญใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.อรรถพล สังขะวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0372oEsRMM2zKq7Du5bxfvvCkhrd9e71UtEttkbvyovoWvPGPebGwo4vAxSnUA3dQ6l