การประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ