คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 25661.ขอบเขตของงาน
2.รายละเอียดรายการโต๊ะ เก้าอี้
3.คุณลักษณะเฉพาะ
4.แบบ บก06

วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะเรียนมอก.1494-2541และเก้าอี้เรียน มอก.1495-2541