คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 25661.ขอบเขตของงาน 2.รายละเอียดรายการโต๊ะ เก้าอี้ 3.คุณลักษณะเฉพาะ 4.แบบ บก06

วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะเรียนมอก.1494-2541และเก้าอี้เรียน มอก.1495-2541