ร่างขอบเขตของงาน ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่างขอบเขตของงาน ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 25661.ร่างขอบเขต 2.ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 3.รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ 4.บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ 5.แบบ บก.06