ร่างขอบเขตของงาน ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่างขอบเขตของงาน ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 25661.ร่างขอบเขต
2.ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3.รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์
4.บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
5.แบบ บก.06