ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2566