ประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปี และแผนชั้นเรียนเต็มรูป 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อใช้กำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้พอเหมาะกับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายนักเรียนต้องได้เรียนครบทุกคน ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนสำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น งบเงินอุดหนุนรายหัว และใช้เป็นหลักในการวางผังบริเวณสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการผังบริเวณให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของสถานศึกษา

รูปเพิ่มเติม