ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ตัดสินการประกวดผลงานและนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ตัดสินการประกวดผลงานและนิเทศ กำกับ ติดตาม

การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15-16,18-19 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

********************************

-กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)

-กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต

-กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต

-กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) ระดับประถมศึกษา

-กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) ระดับมัธยมศึกษา