โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้รับความรู้ถึงปัญหาและอันตรายจากการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนด้านพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงและโทษตามกฎหมายจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา การใช้ด้านยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ สู่การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายนักเรียน ผู้บริหาร ครู ชุมชน ในการร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์และโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก จำนวน 79 คน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0B8fPbvSWmJ1xbJHvTk4v5DcwX64yoCsZjuzQJLtaFyUkmCzoXtVBdUZAMETvX6Ynl