ร่างขอบเขตของงาน TOR ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกณ์สำหรับการเรียนการสอน

ร่างขอบเขตของงาน TOR ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกณ์สำหรับการเรียนการสอน

https://drive.google.com/drive/folders/1bxuZUtEr8m0EX9olyqRJkM49KJYQXa_I